އީ ސިގިރެޓްމަނާކުރުމާ ދިމާލަށް ކުރާ ދަތުރު

މި ފަހަކަށްއައިސް މީޑިއާ އަދި މީސްމީޑީއާގައި އީސިގްރެޓް ބުއިމުގެ ސަބަބުން އެވެނި މިވެނި ގެއްލުމެއް އެވެނި މިވެނި ގައުމެއްގައި އެވެނި މިވެނި މީހަކަށް ވެއްޖެއޭ ބުނެ ހަދާފައިހުންނަ ޕޯސްޓުތަށް ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ގައުމުތަކާއި، ސިޓީތަކުގައި އީ ސިގިރެޓް މަނާކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭނުކޮށް ބައެއްތަންތާ މަނާވެސް ކޮއްފިއެވެ. މި ފަހަކުން އަވައްޓެރި އިންޑިއާގައި އީ ސިގިރެޓް މަނާކުރަންވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އީސިގިރެޓް މަނާކުރުން އެއީ އާދައިގެ ސިގިރެޓް ބުއިމަށް/ ނުވަތަ ވިއްކުނުް އިތުރުކުރުމަށް ބާރުދެނީބާވައެވެ.؟ އީސިގިރެޓްގެ ވާނުވާ …

އީ ސިގިރެޓްމަނާކުރުމާ ދިމާލަށް ކުރާ ދަތުރު Read More »