Politics

ވެރިކަމަށް އަހަރު ފުރެނީ ، ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެފައި، މެންބަރުން ހަނު

އަހަރު ފުރެން މާގިނަދުވަހެއް ނެތެވެ. ވައުދު ފުއްދަންވެސް، ހައްގުވާމިންވަރު ހޯދައިދޭންވެސް، އަގުބޮޑެތި ކަންކަން އަގު ދަށްކުރަންވެސް، ވަގައްނަގާފައިވާ މުދާހޯދައި ފާގަތިކަން އިތުރުކުރަންވެސް ލައްކަ ވަގުތު ދެވިއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންކައިރިން އެދުނު ހުރިހާކަމެއް އެދުނު މިންވަރަށްވުރެ މާ ފުރިހަމައަށް ނިންމައި ޒިންމާ ހަވާލުކޮއްފައި އޮންނަތާ މިހާރު ލައްކަ ދުވަސްވެ ރައްޔިތުންގެ އެދުންތަކާއި، އުންމީދުތަކާއި، ކެތްތެރިކަން ފަހަނަޅާދާން މިވަނީ ކައިރިވެފައިއެވެ. އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށްނުކުމެ، ވަޒީފާއާއި ޖާނާއި މާލު ގުރުބާންވި ގިނަ ރައްތިރުން މާޔޫސްވެފައިވާތަން ފެންނާތީ ހައިރާންވެއެވެ. ދެރަވެސް ވެއެވެ. “އެދުނީ ވެރިކަން …

ވެރިކަމަށް އަހަރު ފުރެނީ ، ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެފައި، މެންބަރުން ހަނު Read More »

މާލެ އަންނަން މަޖުބޫރުކުރުވީ ސިޔާސަތެވެ

މިދުވަސްވަރު މީސްމީޑީއާގައި އެންމެ ގިނައިން ކުރާ ސުވާލަކީ މާލެ އައީ ކީއްވެ؟ މި ސުވާލެވެ. ސުވާލުގެ ޖަވާބުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. އެކި ޢިބާރާތްތަކުން އެކި ބަހުރުވައިން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު މީސްމީޑިއާގައި  އޮއްސާލިއެވެ. ބައެއް މީހުން މާލެ އައީ ރަށުން ނުލިބޭ ތަޢުލީމު ހޯދުމަށެވެ. އަނެއްބަޔަކު މާލެ އައީ ވަޒީފާ ހޯދުމަށެވެ. ޙަޤީގަތަކީވެސް މިއީއެވެ. ރަށުގައި ތިބެގެން ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ނުލިބެއެވެ. ބައެއް ރަށްރަށުގައި އޯލެވެލް ، އޭލެވެލް ރަށުގައި ތިބެ ކިޔެވުނަސް އެއަށްވުރެ މައްޗަށް ކިޔަވަން …

މާލެ އަންނަން މަޖުބޫރުކުރުވީ ސިޔާސަތެވެ Read More »

މާލެ ތޮއްޖެއްސުމުގެ ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރަންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެތޯ؟

ރާއްޖެތެރެ ތަރައްގީކުރަން ހަގީގަތުގައި ޑީސެންޓްރަލައިޒް ކުރަންވީއެވެ. ކައުންސިލްތަށް ބާރުވެރިކުރަންވީއެވެ. ކައުންސިލަރުންނަށް ރޯފިލާފަތިބި މީހުން ނަގަންވީއެވެ. ޝަރުތުތަކެއް ހުރުން ލާޒިމުކުރަންވީއެވެ.