Waldorf Astoria under fire for not paying contractors

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަފާތު ރިސޯޓު ވޯލްޑޯރފް އެސްޓޯރިއާ އިތާފުށިން ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ލާރިނުދީ މަސައްކަތް ކުރުވާކަން ހާމަވެއްޖެ!

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮއްލެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ “ވޯލްޑޯރފް އެސްޓޯރިއާ ރިސޯޓު” ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ދިވެހި ކުންފުނި “އިތާފުޝި އިންވެސްޓްމަންޓް” އިން 50 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިވެހި އެކި ކުންފުނިތަކަށް ނުދީ ހިފަހައްޓައިފައިވާކަން ތާޅަފިއްޔަށް އެގިއްޖެ އެވެ. ” އިތާފުށި ރިސޯޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރީ އެކި ކުންފުނިތަކަށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓަށް ދޫކޮއްގެން. މަސައްކަތްތަށް ކުރުމަށް އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓާއިއެކު އެއްބަސްވުންތަށް ހެދި، ޕޭމަންޓް ދައްކާނެ ޓާމްވެސް ލިޔެވިފައި އެބަހުރި. އެކަމަކުވެސް، މަސައްކަތަށް ލާރި ދޭންޖެހޭވަރަށް …

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަފާތު ރިސޯޓު ވޯލްޑޯރފް އެސްޓޯރިއާ އިތާފުށިން ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ލާރިނުދީ މަސައްކަތް ކުރުވާކަން ހާމަވެއްޖެ! Read More »