Overpopulation

މާލެ އަންނަން މަޖުބޫރުކުރުވީ ސިޔާސަތެވެ

މިދުވަސްވަރު މީސްމީޑީއާގައި އެންމެ ގިނައިން ކުރާ ސުވާލަކީ މާލެ އައީ ކީއްވެ؟ މި ސުވާލެވެ. ސުވާލުގެ ޖަވާބުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. އެކި ޢިބާރާތްތަކުން އެކި ބަހުރުވައިން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު މީސްމީޑިއާގައި  އޮއްސާލިއެވެ. ބައެއް މީހުން މާލެ އައީ ރަށުން ނުލިބޭ ތަޢުލީމު ހޯދުމަށެވެ. އަނެއްބަޔަކު މާލެ އައީ ވަޒީފާ ހޯދުމަށެވެ. ޙަޤީގަތަކީވެސް މިއީއެވެ. ރަށުގައި ތިބެގެން ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ނުލިބެއެވެ. ބައެއް ރަށްރަށުގައި އޯލެވެލް ، އޭލެވެލް ރަށުގައި ތިބެ ކިޔެވުނަސް އެއަށްވުރެ މައްޗަށް ކިޔަވަން …

މާލެ އަންނަން މަޖުބޫރުކުރުވީ ސިޔާސަތެވެ Read More »

މާލެ ތޮއްޖެއްސުމުގެ ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރަންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެތޯ؟

ރާއްޖެތެރެ ތަރައްގީކުރަން ހަގީގަތުގައި ޑީސެންޓްރަލައިޒް ކުރަންވީއެވެ. ކައުންސިލްތަށް ބާރުވެރިކުރަންވީއެވެ. ކައުންސިލަރުންނަށް ރޯފިލާފަތިބި މީހުން ނަގަންވީއެވެ. ޝަރުތުތަކެއް ހުރުން ލާޒިމުކުރަންވީއެވެ.