news

ވެރިކަމަށް އަހަރު ފުރެނީ ، ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެފައި، މެންބަރުން ހަނު

އަހަރު ފުރެން މާގިނަދުވަހެއް ނެތެވެ. ވައުދު ފުއްދަންވެސް، ހައްގުވާމިންވަރު ހޯދައިދޭންވެސް، އަގުބޮޑެތި ކަންކަން އަގު ދަށްކުރަންވެސް، ވަގައްނަގާފައިވާ މުދާހޯދައި ފާގަތިކަން އިތުރުކުރަންވެސް ލައްކަ ވަގުތު ދެވިއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންކައިރިން އެދުނު ހުރިހާކަމެއް އެދުނު މިންވަރަށްވުރެ މާ ފުރިހަމައަށް ނިންމައި ޒިންމާ ހަވާލުކޮއްފައި އޮންނަތާ މިހާރު ލައްކަ ދުވަސްވެ ރައްޔިތުންގެ އެދުންތަކާއި، އުންމީދުތަކާއި، ކެތްތެރިކަން ފަހަނަޅާދާން މިވަނީ ކައިރިވެފައިއެވެ. އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށްނުކުމެ، ވަޒީފާއާއި ޖާނާއި މާލު ގުރުބާންވި ގިނަ ރައްތިރުން މާޔޫސްވެފައިވާތަން ފެންނާތީ ހައިރާންވެއެވެ. ދެރަވެސް ވެއެވެ. “އެދުނީ ވެރިކަން …

ވެރިކަމަށް އަހަރު ފުރެނީ ، ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެފައި، މެންބަރުން ހަނު Read More »

ހުޅުމާލޭގެ ހަދަމުންދާ އިމާރާތަކުން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ!

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތެއްގެ 8 ވަނަ ބުރިން މިއަދު ވަނީ ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ވެއްޓި މަރުވެފައެވެ. މިދޭތެރެއިނ މާލޭއަދި ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތްތަކުން މީހުންވެއްޓި  އަނިޔާ/ މަރުވާމިންވަރު މިވަނީ މައްޗައްގޮސްފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން އެމީހާ މަސައްކަތް ކުރީ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓެއްގައި އެެވެ. ނަމަވެސް، ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓު ތަކުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔައްގެންދަނީ ސަލާމަތާއި ރައްތާރިކަމަށް ބަލައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.