MDP

ގއ. ދާއިރާތަކުގެ ކޯޅުން: 100 އަހަރުވީ އަނިޔާވެރިކަން އަދިވެސް ހަދާން ނުނެތޭ!

ގއ. އަތޮޅަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ފާހަގަކޮއްލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. މީހުންގެ ނުބައި ކަމުންނާއި، ނުލަފާ ކަމުން ފާހަގަ ކޮށް، ހަޖޫ ޖަހާ މަޝްހޫރު އަތޮޅެކެވެ. މިކަން މިހެންވަނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއްވެސް ނޫނެވެ. މީގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ގއ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާލުމުންވެސް ފެނެއެވެ. އަނިޔާވެރިކަމާއި، ބޭއިންސާފުގެ މަގުން ކަންކުރާއިރު ގއ. ގެ ރައްޔިތުން ބަލަން ނުތިބޭނެ ކަން މީ ހަގީގަތެވެ. ކުރެވުނު ކަމެއް ކުރާނެއެވެ. އެއްގޮތުން ނުވެއްޖެ ނަމަ އަނެއްގޮތުން ކުރަން …

ގއ. ދާއިރާތަކުގެ ކޯޅުން: 100 އަހަރުވީ އަނިޔާވެރިކަން އަދިވެސް ހަދާން ނުނެތޭ! Read More »

ވެރިކަމަށް އަހަރު ފުރެނީ ، ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެފައި، މެންބަރުން ހަނު

އަހަރު ފުރެން މާގިނަދުވަހެއް ނެތެވެ. ވައުދު ފުއްދަންވެސް، ހައްގުވާމިންވަރު ހޯދައިދޭންވެސް، އަގުބޮޑެތި ކަންކަން އަގު ދަށްކުރަންވެސް، ވަގައްނަގާފައިވާ މުދާހޯދައި ފާގަތިކަން އިތުރުކުރަންވެސް ލައްކަ ވަގުތު ދެވިއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންކައިރިން އެދުނު ހުރިހާކަމެއް އެދުނު މިންވަރަށްވުރެ މާ ފުރިހަމައަށް ނިންމައި ޒިންމާ ހަވާލުކޮއްފައި އޮންނަތާ މިހާރު ލައްކަ ދުވަސްވެ ރައްޔިތުންގެ އެދުންތަކާއި، އުންމީދުތަކާއި، ކެތްތެރިކަން ފަހަނަޅާދާން މިވަނީ ކައިރިވެފައިއެވެ. އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށްނުކުމެ، ވަޒީފާއާއި ޖާނާއި މާލު ގުރުބާންވި ގިނަ ރައްތިރުން މާޔޫސްވެފައިވާތަން ފެންނާތީ ހައިރާންވެއެވެ. ދެރަވެސް ވެއެވެ. “އެދުނީ ވެރިކަން …

ވެރިކަމަށް އަހަރު ފުރެނީ ، ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެފައި، މެންބަރުން ހަނު Read More »