Mohamed Ali Janah Odegalla

އޮޑެގައްލާ އެއްބަސްވުން ޖެހުނީ ކޮންތާކުބާ؟

ގއ. އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓު ހެދުމަށް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރުސީ) އާ އެކު ހަދާފައިވާ ލީސް އެއްބަސްވުން އުވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވަނީ މި އަހަރު ޖޫން މަހު ވިދާޅުވެފައިއެވެ. އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓު ނެހެދުމަށް އީޕީއޭގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ޖޫން މަހުގައި އޮޑެގައްލާ އެއްބަސްވުން އުވާލަން ސަރުކާރުން އެޗްއާރުސީ އާއެކު ކުރި މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރޭގައި މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހް އަށް ބޮޑު އަދަދަކުން ބަދަލު ދޭކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ފެންމަތިވެ …

އޮޑެގައްލާ އެއްބަސްވުން ޖެހުނީ ކޮންތާކުބާ؟ Read More »