މާލެ ތޮއްޖެއްސުމުގެ ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރަންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެތޯ؟

ރާއްޖެތެރެ ތަރައްގީކުރަން ހަގީގަތުގައި ޑީސެންޓްރަލައިޒް ކުރަންވީއެވެ. ކައުންސިލްތަށް ބާރުވެރިކުރަންވީއެވެ. ކައުންސިލަރުންނަށް ރޯފިލާފަތިބި މީހުން ނަގަންވީއެވެ. ޝަރުތުތަކެއް ހުރުން ލާޒިމުކުރަންވީއެވެ.