ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކޮއްފި

ޓެރަރިޒަމްއާއި ދެކޮޅަށް މި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނޫގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ވަނީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތްތަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ލިސްޓެއް އާންމުކޮއްފައެވެ. އެލިސްޓުގައި ހިމެނެނީ އެކި ގޮތްގޮތުން ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލު ހިނގާކަން ސާބިތުވެފައިވާ ތަންތަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ލިސްޓުގައިވާ އެއްވެސް ޖަމާއަތަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން ވާގިވެރިވުމަށް އެއްވެސް ކަމެއްކުރުމަކީ ގާނޫނީގޮތުން ކުށެކެވެ. އަދި އެ ލިސްޓުގައިވާ ބައެއް ޖަމާއަތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނާއި، އެ ޖަމާއަތްތަކަށް މީހުން ހޯދުމުގައި މަސަތްކަތްކުރާ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި އެބަތިބި …

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކޮއްފި Read More »