ވެރިކަމަށް އަހަރު ފުރެނީ ، ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެފައި، މެންބަރުން ހަނު

އަހަރު ފުރެން މާގިނަދުވަހެއް ނެތެވެ. ވައުދު ފުއްދަންވެސް، ހައްގުވާމިންވަރު ހޯދައިދޭންވެސް، އަގުބޮޑެތި ކަންކަން އަގު ދަށްކުރަންވެސް، ވަގައްނަގާފައިވާ މުދާހޯދައި ފާގަތިކަން އިތުރުކުރަންވެސް ލައްކަ ވަގުތު ދެވިއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންކައިރިން އެދުނު ހުރިހާކަމެއް އެދުނު މިންވަރަށްވުރެ މާ ފުރިހަމައަށް ނިންމައި ޒިންމާ ހަވާލުކޮއްފައި އޮންނަތާ މިހާރު ލައްކަ ދުވަސްވެ ރައްޔިތުންގެ އެދުންތަކާއި، އުންމީދުތަކާއި، ކެތްތެރިކަން ފަހަނަޅާދާން މިވަނީ ކައިރިވެފައިއެވެ. އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށްނުކުމެ، ވަޒީފާއާއި ޖާނާއި މާލު ގުރުބާންވި ގިނަ ރައްތިރުން މާޔޫސްވެފައިވާތަން ފެންނާތީ ހައިރާންވެއެވެ. ދެރަވެސް ވެއެވެ. “އެދުނީ ވެރިކަން …

ވެރިކަމަށް އަހަރު ފުރެނީ ، ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެފައި، މެންބަރުން ހަނު Read More »