Daily News

News & content related to daily affairs

ގއ. ދާއިރާތަކުގެ ކޯޅުން: 100 އަހަރުވީ އަނިޔާވެރިކަން އަދިވެސް ހަދާން ނުނެތޭ!

ގއ. އަތޮޅަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ފާހަގަކޮއްލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. މީހުންގެ ނުބައި ކަމުންނާއި، ނުލަފާ ކަމުން ފާހަގަ ކޮށް، ހަޖޫ ޖަހާ މަޝްހޫރު އަތޮޅެކެވެ. މިކަން މިހެންވަނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއްވެސް ނޫނެވެ. މީގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ގއ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާލުމުންވެސް ފެނެއެވެ. އަނިޔާވެރިކަމާއި، ބޭއިންސާފުގެ މަގުން ކަންކުރާއިރު ގއ. ގެ ރައްޔިތުން ބަލަން ނުތިބޭނެ ކަން މީ ހަގީގަތެވެ. ކުރެވުނު ކަމެއް ކުރާނެއެވެ. އެއްގޮތުން ނުވެއްޖެ ނަމަ އަނެއްގޮތުން ކުރަން …

ގއ. ދާއިރާތަކުގެ ކޯޅުން: 100 އަހަރުވީ އަނިޔާވެރިކަން އަދިވެސް ހަދާން ނުނެތޭ! Read More »

Mohamed Ali Janah Odegalla

އޮޑެގައްލާ އެއްބަސްވުން ޖެހުނީ ކޮންތާކުބާ؟

ގއ. އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓު ހެދުމަށް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރުސީ) އާ އެކު ހަދާފައިވާ ލީސް އެއްބަސްވުން އުވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވަނީ މި އަހަރު ޖޫން މަހު ވިދާޅުވެފައިއެވެ. އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓު ނެހެދުމަށް އީޕީއޭގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ޖޫން މަހުގައި އޮޑެގައްލާ އެއްބަސްވުން އުވާލަން ސަރުކާރުން އެޗްއާރުސީ އާއެކު ކުރި މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރޭގައި މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހް އަށް ބޮޑު އަދަދަކުން ބަދަލު ދޭކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ފެންމަތިވެ …

އޮޑެގައްލާ އެއްބަސްވުން ޖެހުނީ ކޮންތާކުބާ؟ Read More »

މާލެ އަންނަން މަޖުބޫރުކުރުވީ ސިޔާސަތެވެ

މިދުވަސްވަރު މީސްމީޑީއާގައި އެންމެ ގިނައިން ކުރާ ސުވާލަކީ މާލެ އައީ ކީއްވެ؟ މި ސުވާލެވެ. ސުވާލުގެ ޖަވާބުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. އެކި ޢިބާރާތްތަކުން އެކި ބަހުރުވައިން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު މީސްމީޑިއާގައި  އޮއްސާލިއެވެ. ބައެއް މީހުން މާލެ އައީ ރަށުން ނުލިބޭ ތަޢުލީމު ހޯދުމަށެވެ. އަނެއްބަޔަކު މާލެ އައީ ވަޒީފާ ހޯދުމަށެވެ. ޙަޤީގަތަކީވެސް މިއީއެވެ. ރަށުގައި ތިބެގެން ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ނުލިބެއެވެ. ބައެއް ރަށްރަށުގައި އޯލެވެލް ، އޭލެވެލް ރަށުގައި ތިބެ ކިޔެވުނަސް އެއަށްވުރެ މައްޗަށް ކިޔަވަން …

މާލެ އަންނަން މަޖުބޫރުކުރުވީ ސިޔާސަތެވެ Read More »

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކޮއްފި

ޓެރަރިޒަމްއާއި ދެކޮޅަށް މި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނޫގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ވަނީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތްތަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ލިސްޓެއް އާންމުކޮއްފައެވެ. އެލިސްޓުގައި ހިމެނެނީ އެކި ގޮތްގޮތުން ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލު ހިނގާކަން ސާބިތުވެފައިވާ ތަންތަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ލިސްޓުގައިވާ އެއްވެސް ޖަމާއަތަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން ވާގިވެރިވުމަށް އެއްވެސް ކަމެއްކުރުމަކީ ގާނޫނީގޮތުން ކުށެކެވެ. އަދި އެ ލިސްޓުގައިވާ ބައެއް ޖަމާއަތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނާއި، އެ ޖަމާއަތްތަކަށް މީހުން ހޯދުމުގައި މަސަތްކަތްކުރާ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި އެބަތިބި …

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކޮއްފި Read More »

އީ ސިގިރެޓްމަނާކުރުމާ ދިމާލަށް ކުރާ ދަތުރު

މި ފަހަކަށްއައިސް މީޑިއާ އަދި މީސްމީޑީއާގައި އީސިގްރެޓް ބުއިމުގެ ސަބަބުން އެވެނި މިވެނި ގެއްލުމެއް އެވެނި މިވެނި ގައުމެއްގައި އެވެނި މިވެނި މީހަކަށް ވެއްޖެއޭ ބުނެ ހަދާފައިހުންނަ ޕޯސްޓުތަށް ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ގައުމުތަކާއި، ސިޓީތަކުގައި އީ ސިގިރެޓް މަނާކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭނުކޮށް ބައެއްތަންތާ މަނާވެސް ކޮއްފިއެވެ. މި ފަހަކުން އަވައްޓެރި އިންޑިއާގައި އީ ސިގިރެޓް މަނާކުރަންވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އީސިގިރެޓް މަނާކުރުން އެއީ އާދައިގެ ސިގިރެޓް ބުއިމަށް/ ނުވަތަ ވިއްކުނުް އިތުރުކުރުމަށް ބާރުދެނީބާވައެވެ.؟ އީސިގިރެޓްގެ ވާނުވާ …

އީ ސިގިރެޓްމަނާކުރުމާ ދިމާލަށް ކުރާ ދަތުރު Read More »

ހުޅުމާލޭގެ ހަދަމުންދާ އިމާރާތަކުން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ!

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތެއްގެ 8 ވަނަ ބުރިން މިއަދު ވަނީ ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ވެއްޓި މަރުވެފައެވެ. މިދޭތެރެއިނ މާލޭއަދި ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތްތަކުން މީހުންވެއްޓި  އަނިޔާ/ މަރުވާމިންވަރު މިވަނީ މައްޗައްގޮސްފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން އެމީހާ މަސައްކަތް ކުރީ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓެއްގައި އެެވެ. ނަމަވެސް، ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓު ތަކުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔައްގެންދަނީ ސަލާމަތާއި ރައްތާރިކަމަށް ބަލައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.