ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކޮއްފި

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

ޓެރަރިޒަމްއާއި ދެކޮޅަށް މި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނޫގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ވަނީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތްތަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ލިސްޓެއް އާންމުކޮއްފައެވެ. އެލިސްޓުގައި ހިމެނެނީ އެކި ގޮތްގޮތުން ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލު ހިނގާކަން ސާބިތުވެފައިވާ ތަންތަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެ ލިސްޓުގައިވާ އެއްވެސް ޖަމާއަތަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން ވާގިވެރިވުމަށް އެއްވެސް ކަމެއްކުރުމަކީ ގާނޫނީގޮތުން ކުށެކެވެ. އަދި އެ ލިސްޓުގައިވާ ބައެއް ޖަމާއަތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނާއި، އެ ޖަމާއަތްތަކަށް މީހުން ހޯދުމުގައި މަސަތްކަތްކުރާ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި އެބަތިބި ކަމަށް ބައެއް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންވެސް ބުނެއުޅޭއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން އާންމުކުރި ލިސްޓު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

އަލް ޤައިދާ
އައިއެސް އައިއެސް
ޖަބްޙަތުއް ނުޞްރާ
ލަޝްކަރޭ ޠައިބާ
އަލް ޤައިދާ އިންދަ އަރަބިއަން ޕެނިންސިއުލަރ
އަލް ޤައިދާ އިންދަ އިސްލާމިކް މަޣްރިބް
އަބޫ ސައްޔާފާ ގްރޫޕް
ބޮކޮ ހަރަމް
އަލް ޝަބާބް
އަލް ޤައިދާ އިންދަ އިންޑިއަން ސަބްކޮންޓިނެންޓް
ތަހްރިކޭ ތާލިބާން ޕާކިސްތާން
ހަރަކާތުލް ޖިހާދު އަލް އިސްލާމީ
ޖައިސޭޭ މުޙައްމަދު
އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އިން އިރާގް އެންޑް ލާވަންޓް
ނޭޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތް
ޖަމާއަތުލް މިއްލަތޭ އިބްރާހީމް
ވިލާޔަތް އަލް ސޭލާނީ

1 thought on “ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކޮއްފި”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

ތާޅަފަިލި ބްލޮގް އަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ހިނގާ ކޮރަޕްޝަނާއި، ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އަދި އެހެނިހްން އިހުމާލުވުންތަށް އެއްވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒެއްނެތި ރިޕޯޓު ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ. މި ބޮލޮގުގައި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިޔުމެއް ޝާއިރު ކުރެވިދާނެއެވެ

  • މައުލޫމާތު
  • މަސައްކަތް
  • އިޝްތިހާރު ކުރުން
  • ގުޅުއްވުމަށް
  • މައުލޫމާތު ފޮނުވުމަށް
  • ހުރިހާ ހަބަރުތައް
  • ކޮރަޕްޝަން
  • ވައްކަން
  • ސަރުކާރު
  • ސިޔާސީ

އީމެއިލް އަށް ހަބަރު ލިބިލެއްވުމަށް މިބައި ފުރާލާ