އީ ސިގިރެޓްމަނާކުރުމާ ދިމާލަށް ކުރާ ދަތުރު

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

މި ފަހަކަށްއައިސް މީޑިއާ އަދި މީސްމީޑީއާގައި އީސިގްރެޓް ބުއިމުގެ ސަބަބުން އެވެނި މިވެނި ގެއްލުމެއް އެވެނި މިވެނި ގައުމެއްގައި އެވެނި މިވެނި މީހަކަށް ވެއްޖެއޭ ބުނެ ހަދާފައިހުންނަ ޕޯސްޓުތަށް ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ގައުމުތަކާއި، ސިޓީތަކުގައި އީ ސިގިރެޓް މަނާކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭނުކޮށް ބައެއްތަންތާ މަނާވެސް ކޮއްފިއެވެ. މި ފަހަކުން އަވައްޓެރި އިންޑިއާގައި އީ ސިގިރެޓް މަނާކުރަންވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އީސިގިރެޓް މަނާކުރުން އެއީ އާދައިގެ ސިގިރެޓް ބުއިމަށް/ ނުވަތަ ވިއްކުނުް އިތުރުކުރުމަށް ބާރުދެނީބާވައެވެ.؟ އީސިގިރެޓްގެ ވާނުވާ ބަލާލަމާހިނގާށެވެ.

އީސިގިރެޓުން އަރާ ދުމަކީ “ދުމެއް” ނޫނެވެ. އެއީ ވޯޓާ ވޭޕާއެވެ. އެއަށް އަޅާ ފެން ވަކި މިނަކަށް ހޫނުކުރުމް ފެން ގޭހަށް ބަދަލުވެ އަރާ އާތްވެވެ. އޭގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް އަދައިގެން، ނުވަތަ އެހެން އެއްޗެއްގެ އެއްްވެސް މާއްދާއް ނުހިމެނޭއެވެ.  ނަމަވެސް އާންމު ސިގިރެޓްއަކީ އަލިފާންރޯކޮށް ކަދުރާހާއި، އެކި ޒާތުގެ އޯގަނިކް މާއްދާތަކާއި، އާޓިފިޝަލް މާއްދާތައް  އަދައިގެން ދުމުގެ ގޮތުގައި ކަރުތެރެއަށް ދާއެއްޗެކެވެ.

ކަން މިގޮތަށް އޮތް އިރު، އާދައިގެ ސިގިރެޓުގެ ބަދަލުގައި ވޭޕް ނުވަތަ އީ ސިގިރެޓް ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން ސިގިރެޓްގެ ސަބަބުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެތަކެއް މިލިއަން މީހުންނަށް ސިއްހީ އެތަކެއް ބަލިކަމަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭއެވެ. ނަމަވެސް ވޭޕްގެ ސަބަބުން އަދި ރެކޯޑް ކުރެވިފައި ވަނީ ވަރައްމަދު ކޭސްތަކެކެވެ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

ތާޅަފަިލި ބްލޮގް އަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ހިނގާ ކޮރަޕްޝަނާއި، ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އަދި އެހެނިހްން އިހުމާލުވުންތަށް އެއްވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒެއްނެތި ރިޕޯޓު ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ. މި ބޮލޮގުގައި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިޔުމެއް ޝާއިރު ކުރެވިދާނެއެވެ

  • މައުލޫމާތު
  • މަސައްކަތް
  • އިޝްތިހާރު ކުރުން
  • ގުޅުއްވުމަށް
  • މައުލޫމާތު ފޮނުވުމަށް
  • ހުރިހާ ހަބަރުތައް
  • ކޮރަޕްޝަން
  • ވައްކަން
  • ސަރުކާރު
  • ސިޔާސީ

އީމެއިލް އަށް ހަބަރު ލިބިލެއްވުމަށް މިބައި ފުރާލާ