Daily News
thaalhafili

ގއ. ދާއިރާތަކުގެ ކޯޅުން: 100 އަހަރުވީ އަނިޔާވެރިކަން އަދިވެސް ހަދާން ނުނެތޭ!

ގއ. އަތޮޅަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ފާހަގަކޮއްލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. މީހުންގެ ނުބައި ކަމުންނާއި، ނުލަފާ ކަމުން ފާހަގަ ކޮށް، ހަޖޫ ޖަހާ މަޝްހޫރު އަތޮޅެކެވެ. މިކަން މިހެންވަނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއްވެސް ނޫނެވެ. މީގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން

Read More »
Waldorf Astoria under fire for not paying contractors
Report
thaalhafili

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަފާތު ރިސޯޓު ވޯލްޑޯރފް އެސްޓޯރިއާ އިތާފުށިން ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ލާރިނުދީ މަސައްކަތް ކުރުވާކަން ހާމަވެއްޖެ!

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮއްލެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ “ވޯލްޑޯރފް އެސްޓޯރިއާ ރިސޯޓު” ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ދިވެހި ކުންފުނި “އިތާފުޝި އިންވެސްޓްމަންޓް” އިން 50 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިވެހި އެކި ކުންފުނިތަކަށް

Read More »
Mohamed Ali Janah Odegalla
Daily News
thaalhafili

އޮޑެގައްލާ އެއްބަސްވުން ޖެހުނީ ކޮންތާކުބާ؟

ގއ. އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓު ހެދުމަށް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރުސީ) އާ އެކު ހަދާފައިވާ ލީސް އެއްބަސްވުން އުވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވަނީ މި އަހަރު

Read More »
Politics
thaalhafili

ވެރިކަމަށް އަހަރު ފުރެނީ ، ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެފައި، މެންބަރުން ހަނު

އަހަރު ފުރެން މާގިނަދުވަހެއް ނެތެވެ. ވައުދު ފުއްދަންވެސް، ހައްގުވާމިންވަރު ހޯދައިދޭންވެސް، އަގުބޮޑެތި ކަންކަން އަގު ދަށްކުރަންވެސް، ވަގައްނަގާފައިވާ މުދާހޯދައި ފާގަތިކަން އިތުރުކުރަންވެސް ލައްކަ ވަގުތު ދެވިއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންކައިރިން އެދުނު ހުރިހާކަމެއް އެދުނު މިންވަރަށްވުރެ މާ

Read More »
Daily News
thaalhafili

މާލެ އަންނަން މަޖުބޫރުކުރުވީ ސިޔާސަތެވެ

މިދުވަސްވަރު މީސްމީޑީއާގައި އެންމެ ގިނައިން ކުރާ ސުވާލަކީ މާލެ އައީ ކީއްވެ؟ މި ސުވާލެވެ. ސުވާލުގެ ޖަވާބުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. އެކި ޢިބާރާތްތަކުން އެކި ބަހުރުވައިން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު މީސްމީޑިއާގައި  އޮއްސާލިއެވެ. ބައެއް

Read More »
Politics
thaalhafili

ކޫއްޑޫގެ ވިޔަފާރިވަނީ އެންސިސް އިން ހިސޯރުކޮއްފައި

ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް އަކީ ދިވެހިދައުލަތަށް ޑޮލަރު ގެންނަ މައި އެއްކުންފުނިއެވެ. ކޫއްޑޫގެ މައި ވިޔަފާރި އަކީ ގަޑުކޮއްފައި ހުންނަ ކަޅުބިލަމަހުގެ ވައްތަރުތަށް ރާއްޖޭގެ ބޭރު މާރުކޭޓުތަކަށް ވިއްކުމެވެ. އަދި މި ކުންފުންޏަކީ އައްޑޫ،

Read More »
Politics
thaalhafili

މާލެ ތޮއްޖެއްސުމުގެ ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރަންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެތޯ؟

ރާއްޖެތެރެ ތަރައްގީކުރަން ހަގީގަތުގައި ޑީސެންޓްރަލައިޒް ކުރަންވީއެވެ. ކައުންސިލްތަށް ބާރުވެރިކުރަންވީއެވެ. ކައުންސިލަރުންނަށް ރޯފިލާފަތިބި މީހުން ނަގަންވީއެވެ. ޝަރުތުތަކެއް ހުރުން ލާޒިމުކުރަންވީއެވެ.

Read More »
Daily News
thaalhafili

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކޮއްފި

ޓެރަރިޒަމްއާއި ދެކޮޅަށް މި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނޫގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ވަނީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތްތަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ލިސްޓެއް އާންމުކޮއްފައެވެ. އެލިސްޓުގައި ހިމެނެނީ އެކި ގޮތްގޮތުން ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލު

Read More »
Daily News
thaalhafili

އީ ސިގިރެޓްމަނާކުރުމާ ދިމާލަށް ކުރާ ދަތުރު

މި ފަހަކަށްއައިސް މީޑިއާ އަދި މީސްމީޑީއާގައި އީސިގްރެޓް ބުއިމުގެ ސަބަބުން އެވެނި މިވެނި ގެއްލުމެއް އެވެނި މިވެނި ގައުމެއްގައި އެވެނި މިވެނި މީހަކަށް ވެއްޖެއޭ ބުނެ ހަދާފައިހުންނަ ޕޯސްޓުތަށް ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ގައުމުތަކާއި،

Read More »
Daily News
thaalhafili

ހުޅުމާލޭގެ ހަދަމުންދާ އިމާރާތަކުން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ!

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތެއްގެ 8 ވަނަ ބުރިން މިއަދު ވަނީ ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ވެއްޓި މަރުވެފައެވެ. މިދޭތެރެއިނ މާލޭއަދި ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތްތަކުން މީހުންވެއްޓި  އަނިޔާ/ މަރުވާމިންވަރު މިވަނީ މައްޗައްގޮސްފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން

Read More »

އަޕްޑޭޓް ތަށް ލިބިލެއްވުމަށް

ތިރީގައި މިވާ ގޮޅީގައި އީމެއިލް އެޑްރެސް ޖެއްސެވުމަށްވަހު ސަބްސްކްރައިބް ކޮއްލައްވާ

ތާޅަފަިލި ބްލޮގް އަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ހިނގާ ކޮރަޕްޝަނާއި، ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އަދި އެހެނިހްން އިހުމާލުވުންތަށް އެއްވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒެއްނެތި ރިޕޯޓު ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ. މި ބޮލޮގުގައި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިޔުމެއް ޝާއިރު ކުރެވިދާނެއެވެ

designed & developed by thaalhafili